Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Negocierea edificatoare | Autor: Constantin A.Z. Ciurel

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Până în anii ’90, principalele tipuri de negociere erau: negocierea distributivă, cea integrativă și cea principială.
Odată cu dezvoltarea societății umane și cu globalizarea acesteia, a apărut necesitatea evaluării efectelor oricărei negocieri asupra mediului natural și a comunității umane în care respectiva negociere își va reverbera efectele. Din această cauză a apărut, ca o necesitate vitală, negocierea edificatoare.
Negocierea edificatoare pe lângă facilitățile și beneficiile negocierii principiale, se rezolvă fondul disputei ținându-se cont în mod obligatoriu de interesul comunității în care negocierea va produce efecte. 
Un negociator edificator deține instrumentele și tehnicile necesare spre a materializa şansa unui câştig, dar mult mai important, îmbunătățirea relaţiilor cu ceilalți parteneri și, în plus, încheierea unui acord care să fie acceptat și susținut de comunitatea în care acesta își va produce efectele.
Negocierea edificatoare lasă de o parte vechile metehne ale „negocierii agresive” cu ale sale principii „eu să câștig, iar tu să pierzi”, reedificând spațiul negocierii astfel ca toate părțile să câştige împreună fără a-i leza pe ceilalți.
Negocierea edificatoare este un produs al finalului de secol douăzeci pentru secolul douăzeci și unu. Ea include descoperirile mai multor domenii și mai multor cercetări interdisciplinare, apelând la logică, comunicare, teoria argumentării, analiză tranzacţională, ș.m.a.
Negocierea edificatoare a redefinit noţiunile de cerere și ofertă, argument, argumentaţie, contra-argument și compromis, poziţie și pretenţii, obiecţiuni concesii și tranzacţii, raportându-le permanent la dimensiunea globală a negocierii și la efectele acesteia asupra mediului natural și comunității umane.
Un negociator edificator are permanent în vedere cutumele socio-culturale ale comunității în care negocierea își va produce efectele, mediul natural asupra căruia se vor repercuta prevederile acordului și acceptul comunității umane în care se vor desfășura activitățile din respectivul acord.
Capacitățile negociatorului edificator îl fac pe acesta indispensabil în această lume a afacerilor globale, pentru oricare dintre palierele operaționale, de la producător și distribuitor la importatori-exportatori și de la multinaționale până la rețelele naționale de comerț en-detail.
Pentru a fi negociator edificator este nevoie de har, înainte de a dobândi prin formare, învăţare și experienţă abilitățile necesare. Tocmai datorită acestui har, fără de care poți deveni un bun meseriaș, dar niciodată un profesionist creator, profesia de „negociator edificator” este privită ca una de elită în afaceri, diplomaţie, asistență socială și politică.
Negociatorul edificator utilizează instrumentele comunicatorului, pe cele ale specialistului în relații publice și pe cele ale negociatorului, ținând cont permanent de rolul său de reprezentat al interesului general și susținând astfel, în timpul practicării profesiei, un adevărat recital pluridisciplinar.
 
o   O   o
 
Until the 1990s, the main types of negotiation were: the distributive bargaining, integrative and principled negotiation.
With the development of human society and with globalization, it has become necessary to assess the effects of any negotiations on the natural environment and the human community în which the negotiation will reverberate effects. Because of a vital neccesity has emerged, that is the creative negotiation (negocierea edificatoare).
In creative negotiating, in addition to the facilities and benefits of basic negotiation, it also resolves the dispute in the light of the Community interest so that negotiation will have effect. In addition to defining the common interests, the Parties shall define both the community interest, and when looking for theoretical solutions together, determine the measures necessary to put them into practice without harming the interests of the community.
Creative negotiation leaves aside the old issues of „aggressive negotiations” with its principles „I win and you lose” negotiation space building so that all parties can win together without harming the community.
Creative negotiation is a product of the end of the 20th century for the 21st century. It includes the findings of several domains and several interdisciplinary research, using logic, communication, argumentation theory, transactional analysis, and more. 
Creative negotiation redefined the concepts of supply and demand, argument, compromise, claims, objections and concessions, transaction, by referring them permanently to the global dimension of negotiation and its effects on the natural environment and the human community.
The creative negotiator will continuously take into account the socio-cultural customs of the community în which the negotiation will take effect, the natural environment în which most of the provisions of the agreement and consent of human community in which it will carry out the activities of the said agreement. 
The capacitiy and abilities of the creative negotiator make him indispensable in this world of global business, for any of the operational tasks of the producers and the istributors up to importers and exporters and multinațional to national cash & carry networks.
To be a creative negotiator a certain ammount of grace is required, before acquiring skills through training, experience and learning. Precisely because of this grace, without which you can become a good practitioner, but never a creator one, the creative negotiator is regarded as one of the elite in business, diplomacy, social work and politics.
The creative negotiator uses the communicator tools and those of the specialist în public relations, taking into account its role as permanent representative of general interest, thus while practicing the profession maintains a truly multidisciplinary behavior.

Pretul nostru: 59.00 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS

Abstract

Résumé

Mulțumiri

Introducere

Capitolul I. Negocierea

I.1. Definiție

I.2. Principiile negocierii

I.3. Tipuri de negociere

I.4. M oduri de abordare a procesului de negociere

I.5. Clasificarea intereselor în negociere

I.6. Instrumentele negocierii

I.7. O posibilă procedură de negociere

I.8. Utilitatea negocierii

Capitolul II. Tehnici de negociere

II.1. Tehnici de comunicare

II .2. Tehnici bazate pe sentimente și emoții

II.3. Tehnici negative de convingere

II .4. Tehnici persuasive (de influențare)

II.5. Tehnici combinate

Capitolul III. Tactici și strategii de negociere

III.1. Tactici de negociere

III.2. Strategiile de negociere.

Capitolul IV. Negocierea edificatoare (Creative negotiation).

IV.1. BATNA, ATNA și VE AF (CVFA)

IV .2. Fișa de pregătire

IV .3. Capcane în calea negocierii

IV .4. Prima capcană: poziția noastră

IV .5. A doua capcană: sentimentele celorlalți

IV .6. A treia capcană: poziția părților

IV .7. A patra capcană: insatisfacția părților

IV .8. A cincea capcană: puterea celorlalți

Capitolul V. Negoc ierea comercială

V.1. Pregătirea negocierii

V.2. Cererea de ofertă și oferta

V.3. F ormularea obiectivelor

V.4. Desfăşurarea negocierilor.

V.5. S chema procesului de negociere comercială

Capitolul VI. Negocierea coordonată și negocierea de pace

VI.1. Caracteristicile negocierii coordonatoare și ale negocierii de pace.

VI.2. Avantajele negocierii coordonate și ale negocierii de pace

VI.3. Principiile negocierii de pace

VI .4. Drepturile și obligațiile participanților

VI .5. Calea de la probleme și poziții la interese

VI.6. Scara negocierii de pace

Capitolul VII. Despre conflict, dispută, neînțelegere.

VII .1. Definiții

VII .2. Dinamica unui conflict

VII .3. Tipuri de conflicte

VII.4. Piramida lui Maslow

VII .5. G roapa conflictului

VII .6. Analiza disputei/conflictului

VII .7. Componentele conflictului/disputei

VII .8. Surse de conflict/dispută

VII .9. Tipuri de reacție

VII .10. Tipuri de intervenții

VII .11. Tipuri de soluții

Capitolul VIII. Comunicarea în negociere

VIII .1. Definiția comunicării

VIII.2. Tipuri de comunicare

VIII.3. Elemente ale procesului de comunicare

VIII .4. Modalități de comunicare

VIII .4. Tăcerea

VIII .5. Tehnica utilizării spaţiului (Proxemica)

VIII .6. Bariere în comunicare.

VIII.7. Stiluri de comunicare

VIII .8. Tehnici și instrumente de comunicare

Capitolul IX. Rezolvarea amiabilă a disputelor (RAD)

IX.1. Rezolvare amiabilă sau Rezolvare alternativă

IX.2. Negociatorul anonim și Candidatul ideal

IX.3. Clasificarea metodelor R.A.D.

IX.4. Caracteristicile metodelor R.A.D

IX.5. I ndicațiile și contraindicațiile utilizării metodelor R.A.D.

IX.6. Avantajele utilizării metodelor R.A.D.

IX.7. Definițiile principalelor metode R.A.D

IX.8. Dinamica metodelor RAD

Capitolul X. Organizarea formelor de practicare a profesiei

X.1. Deontologie.

X.2. Formele de practicare a profesiei

X.3. Proceduri

X.4. Documentele obligatorii

X.5. Documentele arhivate

Capitolul XI. Culegere explicativă de termeni utilizați în negociere și în rezolvarea amiabilă a disputelor

Capitolul XII. Reflectii si maxime.

De la lume adunate și la lume înapoi date

Capitolul XIII. Teste si exercitii practice

XIII.1. Teste

Testul „Viziunea mea despre lume”

Testul celor 7 coșuri

Testul comunicării

Testul strângerii de mână

Test comportamental

Testul labirintului

XIII .2. Exerciții.

Scenariu facilitare: „Clubul”

Scenariu facilitare: „ONG”

Scenariu negociere: „Delegația”.

Scenariu negociere: „Editurile”.

Scenariu negociere coordonată: „Terenurile”

Bibliografie

Apendix I. Statutul Ordinului Negociatorilor din România

TITLUL I - Dispoziții generale

TITLUL II - Membrii - Drepturi și obligatii

TITLUL III - Organizarea și funcționarea Ordinului Negociatorilor din România

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

CAPITOLUL II - Adunarea Națională

CAPITOLUL III - Consiliul Național

CAPITOLUL IV - Biroul Coordonator Național

CAPITOLUL V - Președintele

CAPITOLUL VI - Comisia de Cenzori

TITLUL IV - Filialele regionale

TITLUL V - Oficiul de Date al Negociatorilor din România (ODNR) și Baza Română cu Datele Negociatorilor (BRDN)

TITLUL VI - E xercitarea profesiei

TITLUL VII - Răspunderea disciplinară

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

CAPITOLUL II - Funcționarea Comisiei de disciplină

CAPITOLUL III - Reguli de procedură

Apendix II. Codul deontologic al profesiei de negociator

Principii generale

Principiul independenței, neutralității și echidistanței

Principiul legalității

Principiul confidențialității informațiilor

Principiul voluntariatului decizional și al autodeterminării părților

Principiul participării în cunoștința de cauză

Principiul moralității și al respectării demnității umane

Principiul responsabilității sociale

Principiul integrității profesionale

Standarde etice și de competență

Standarde de conduită colegială

Standarde de păstrare a actelor și înregistrărilor

Standarde pentru calculul onorariilor

Standarde pentru declarații publice și reclamă

Standarde de educație, formare inițială și continuă

Dispoziții finale

Apendix III. Contract de pregătire a procedurii

Apendix IV. Contract de prestare servicii

Apendix V. Contract de prestare a serviciului de negociere de pace

Apendix VI. Proces verbal de începere a procedurii

Apendix VII. Proces verbal de finalizare a procedurii

Apendix VIII. Tranzacție

Recunostinta autorului

Despre autor

 

 

 

Despre autor

Constantin Augustin Zbora-Ciurel, s-a născut la 10 august 1954, în orașul Sinaia supranumit „Perla Carpaților”, fiind botezat în ritul creștin-ortodox la data de 22 august 1954 (găsiți Certificatul de botez mai jos). La vârsta de doi ani a fost mutat împreună cu părinții în București.

Părinții, Grigore și Doina-Rodica Zbora, erau mici funcționari la stat, singurul angajator din acea perioadă.

Familia Zbora era o familie de țărani din Rășina Țiclenilor, un sat uitat de lume din centrul Olteniei, aromâni din Banatul sârbesc, stabiliți înainte de 1877, în zona muntoasă a Olteniei.

Bunicul matern, Vasile Bucșan, maistru sondor în Moreni, avea părinții în Sâmbăta de sus, lângă cunoscuta mânăstire din munții Făgărașului. Familia românilor Bucșan dăinuia de multe generații aici, fapt atestat de Certificatul de origine etnică (vezi fotocopia acestuia).

Bunica maternă Marioara Bucșan (născută Seitan) provenea dintr-o familie înstărită de „împărați de munte” ardeleni. Străbunicul Duțu (vezi foto), care luptase în Războiul de independență (1877) băgând spaima în turcii care strigau, când îl vedeau atacând în fruntea dorobanților săi: Seitan! Seitan! (Satana! Satana!) a rămas cu această poreclă, devenită nume de cinste, Seitan. Imediat după război s-a însurat și s-a stabilit în satul Smirna, undeva lângă Slobozia ialomițeană (vezi foto).

La mai puțin de un an de la nașterea autorului, mama sa a divorțat și s-a căsătorit cu Paul Alexandrescu, fiul industriașului Grigore Alexandrescu, care mai târziu îi va mărturisi acestuia că este tatăl său. Bunicul Grigore Alexandrescu era unul dintre proprietarii fabricilor de pielărie Bouru (numită de comuniști, după jaful numit naționalizare, fabrica Dâmbovița). Datorită faptului că toți bărbații din familia Alexandrescu erau fruntași liberali, Paul Alexandrescu a fost încarcerat în două rânduri între anii 1950 - 1963.

Titlul cartii: Negocierea edificatoare
Numele autorului/lor: Constantin A.Z. Ciurel
Editura: Nomina Lex
Data aparitiei: Ianuarie 2014
Numar de pagini: 325
ISBN: 978-606-8153-44-5
Tip coperta: Cartonata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 58
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker